Şirket Nasıl Kurulur ?

Şirket kurmaya karar verdiniz ve şirketi nasıl kurabileceğiniz konusunda bilgi sahibi değilseniz bu makalemizde şirket kurma nın tüm detaylarını öğreneceksiniz. Şirket türleri nelerdir şirket kurmak için gerekli belgeler nelerdir inceleyelim.

 

Şirket Türleri Nelerdir ?

 • Limited Şirket

 • Komandit Şirket

 • Kooperatif Şirket

 • Kollektif Şirket

 • Anonim Şirket

 

Limited Şirket

Limited Şirket Kurabilmemiz için en az 1 ortağa sahip olmamız gerekir. Limited şirketler’in minimum sermayesi On Bin (10.000) TL ve üze Olarak belirlenmiştir.

 

Komandit Şirket

Komandit Şirketler  ikiye ayrılı adi komandit şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş şirket. Adi komandit Şirket ( Şahıs Şirketi ) Olarak da geçer. Sermayesi paylara bölünmüş şirket ise ortaklar arasındaki sorumluluğu sınırlı yada sınırsız olarak yapılabilir. Şahıs şirketi bir kişilik bir şirket iken Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise birden fazla ortağa sahip olabilir.

 

Kooperatif Şirket

Gerçek yada tüzel kişiler tarafından kurulan bir şirket türüdür. Kooperatif Şirketlerde birden fazla ortak olabilir. Kooperatif şirketlerde genel kurul olması gerekir. Ve genel Kurul üyeleri T.C Vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalarında aranan şartları yerine getirmiş olan üç kişiden oluşur.

 

Kollektif Şirket

Kollektif Şirket İse en az iki ortak ile kurulabilen bir şirket türüdür. Yalnızca gerçek kişiler tarafından kurulabilir.Şirketin ortakları, şirket alacaklılarına karşı ikinci dereceden sınırsız sorumludur.

Anonim Şirket

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Asgari sermayesi 50.000 ( Elli Bin ) TL dir. Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur.Anonim şirketin iki organı vardır. Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu.

 

ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI

 

Şirket sözleşmesinin hazırlanması ve kurucuların imzalarının tasdik edilmesi süreci;

MERSİS’in internet adresi https://mersis.gtb. gov.tr/ üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak, şirket kuruluş sürecini başlatırlar. MERSİS kanuni olarak sözleşmede bulunması zorunlu olan unsurların doldurulması için kullanıcıyı yönlendirir ve gerekli bilgilerin girilmesi ile şirket sözleşmesi hazırlanır. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanır. Şirketin potansiyel vergi numarası da mersis tarafından otomatik olarak atanır. Daha sonra kurucular sözleşmeyi imzalar ve bu imzaların gerçekten onlara ait olup olmadığı yetkili bir makam tarafından tasdik edilir. Bu işlem için kurucuların ya da yetkili temsilcilerinin ilgili kuruluşa gitmeleri gerekmektedir. Limited şirketlerde ve kooperatiflerde bu işlem şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğünde gerçekleştirilir. Diğer şirketler açısından ise şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğüne veya herhangi bir notere başvurulması mümkündür. Tasdik işleminin noterde yapılmak istenmesi durumunda kullanıcılar mersis den aldıkları takip numarası ile herhangi bir notere başvurabilirler. Sözleşme mersis tarafından noterlere elektronik ortamda iletildiğinde, notere fiziki çıktı alınarak gidilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Şirket yetkililerinin imza beyanlarının hazırlanması 

Şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzalarının yetkili makam tarafından onaylanarak, imza beyanlarının hazırlanması gerekmektedir. Türkiye’de bu işlem herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yapılmaktadır.

 

Rekabet Kurumu Payı ile Nakdi Sermayenin Ödenmesi

 

Şirket sermayesinin %0,04’ünün “Rekabet Kurumu Payı” olarak, bu kurumun banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu işlem için ayrıca bankaya gidilmesine gerek bulunmamaktadır. Diğer kuruluş işlemleriyle birlikte bu bedel ticaret sicili müdürlüğünde ödenebilmektedir. Ayrıca anonim şirketlerde nakdi olarak taahhüt edilen payların en az %25’inin, şirketin tescilinden önce şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

 

Tescil için Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulması

 

Kurucuların ilgili belgelerle beraber sicil müdürlüğüne başvurusu üzerine ticaret sicili müdürlüğü tescil işlemini tamamlar. Ayrıca anonim ve limited şirketler ile kooperatifin kuruluşunda, bunların tutacağı ticari defterler ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilerek, tescili takiben ilgilisine verilir. Kuruluş işlemlerinin bir vekaletname ile yetkilendirilen temsilci aracılığıyla da yapılması mümkündür.

 

KURULUŞTA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLECEK BELGELER

 

Anonim Şirketin Tescili İçin Gerekli Belgeler

 

 1. Kurucuların imzaları tasdik edilmiş esas sözleşme.

 2. Nakdi olarak taahhüt edilen sermayenin en az yüzde yirmi beşinin bankaya yatırıldığını gösterir belge.

 3. Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belgesi.

 4. Varsa, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları.

 5. Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

 6. Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

 7. Varsa, ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.

 8. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

 9. Varsa, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.

 10. Yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

 11. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin imza beyannameleri

Limited Şirketin Tescili İçin Gerekli Belgeler

 

 1. Kurucuların imzaları tasdik edilmiş şirket sözleşmesi

 2. Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları

 3. Müdürler kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

 4. Varsa, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitime ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

 5. Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

 6. Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

 7. Varsa, ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlara da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

 8. Şirket müdürlerinin imza beyannameleri

 9. Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belges

 

Kooperatifin Tescili İçin Gerekli Belgeler

 

 1. Kurucuların imzaları ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi.

 2. Kooperatif kuruluşuna izin veren makamın izin yazısı.

 3. Kooperatifi temsil ve ilzama yetki verilen kişilerin kooperatif unvanı altında atılmış imza beyannameleri.

 

Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tescili İçin Gerekli Belgeler

 

 1. Kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi.

 2. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların şirket unvanı altında atacakları imzaların onaylı örneği.

 3. Komandit şirketlerde komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde, konulan ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu.

 4. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

 5. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

Burada yer alan bilgiler değişiklik gösterebilir daha detaylı bilgi alabilmek adına resmi kurumlara başvurmanız gerekebilir.

Burada olan bilgilerin tamamı sadece örnek göstermek amaçlıdır. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdiz. Yeni şirketinizde size bol kazançlar dileriz..